Site Overlay

Návšteva cintorína

2.11.2022 –Počas týchto dní spomíname na našich drahých zosnulých. Je pekné pripomenúť si niekoho, koho sme poznali, s kým sme žili, bol nám blízky – a ešte krajšie je zájsť na jeho hrob, položiť tam kvety, zapáliť sviečku, pospomínať si a pomodliť sa.

Sviatky, ktoré prežívame majú ale svoju hĺbku a neviditeľnú podstatu. Skúsme preto nazrieť hlbšie, aké sviatky práve slávime a čo všetko v nich môžeme získať pre našich drahých zosnulých.
Čo musíme splniť, aby sme pomohli zosnulým dušičkám?
Katolícka cirkev učí toto:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: * svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), * sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), * modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. * * * Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. Využime možnosť pomôcť dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi. Viac pre svojich bratov a sestry urobiť nemôžeme.
“Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať.”
Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca – z ktorého sa neskôr dostane do neba.
Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty.
Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti.
Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev trpiacu. Podľa sv. Tomáša Akvinského aj ten najmenší trest v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie tu na zemi.
Znášaním týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu. Aj hlavný trest v očistci spočíva v tom, že s Ním nemôže byť, hoci by veľmi chcela.
Pomôžme dušiam v očistci, aby oni potom z neba mohli pomáhať nám.
Pripájame aj jednu modlitbičku ZA DUŠICKY: Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. Amen.