Site Overlay

Sociálna práca

Sociálna práca v zariadení

Sociálni pracovníci sú v každodennom kontakte s prijímateľmi, poskytujú im informácie, rady, pomáhajú prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Už pred nástupom občana do zariadenia získavajú a spracúvajú informácie o jeho sociálnej situácii, zdravotných ťažkostiach, rodinných pomeroch a spoločne s občanom sa snažia nájsť čo najlepšie riešenie jeho situácie. Ak je umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb najvhodnejšou alternatívou, sociálny pracovník pokračuje v priebežnom získavaní údajov o prijímateľovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho vytvára čo najideálnejší program, aktivity, stanovuje individuálny plán jeho osobnosti. Sociálna práca je dôležitá najmä v období adaptácie, kedy si prijímateľ zvyká na nové prostredie, nových ľudí, vtedy mu pomáhame prekonať pocit vylúčenia z aktívneho života, pocit nepotrebnosti, straty zmyslu života. Zároveň sociálni pracovníci pomáhajú prijímateľom pri riešení ich každodenných problémov, udržujú ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.

Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

Individuálna a skupinová práca s klientmi

Individuálna práca s prijímateľmi je založená na individuálnom prístupe práce s každým prijímateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky zisťujeme individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého prijímateľa a na základe týchto informácií stanovujeme individuálny plán osobnosti prijímateľa. Vždy berieme ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého prijímateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Skupinová práca s prijímateľmi udržiava ich vzájomnú súdržnosť, podporuje schopnosť kooperácie, vzájomnej komunikácie a tolerancie rozdielnosti. Zároveň rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne napĺňa voľný čas. Naši prijímatelia majú možnosť navštevovať skupinové stretnutia, na ktorých sa spoločne rozoberajú témy podľa vlastného výberu a záujmu, diskutuje sa o aktuálnych problémoch a spoločne sa nachádzajú možnosti riešenia. Súčasťou skupinovej práce s prijímateľmi sú aj rôzne formy kultúrnej, záujmovej a pracovnej činnosti.