Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2021                   Priemerné EON 2021 v štruktúre podľa § 75 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z

Druh poskytovanej soc. služby

Forma soc. služby

Priem. EON na 1 reg. miesto/ 1 mesiac

ŠZ Špecializované zariadenie

Celoročná pobytová

1163

DSS Domov sociálnych služieb

Celoročná pobytová

844

ZPS Zariadenie pre seniorov

Celoročná pobytová

758

Vo Svidníku, 24.02.2022

Vypracovala: Karneková Mária  Odsúhlasil: Mgr. František Tkáč, poverený riadením