Site Overlay

Špecializované zariadenie (ŠZ)

Špecializované zariadenie (ŠZ)

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová.

Kapacita zariadenia:  60 lôžok.

V špecializovanom zariadení sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má
zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.