Site Overlay

História

História nášho zariadenia

História zariadenia sociálnych služieb vo Svidníku sa začala písať 15. októbra 1962, kedy bola zahájená stavba ako „Ústav sociálnej starostlivosti – Domov dôchodcov vo Svidníku“. Zriaďovateľom zariadenia bol KNV–Košice.

Do užívania bola odovzdaná dňa 5.augusta 1965. Vedúcim ústavu sa stal Ján Pavluš, ktorý bol vymenovaný dňa 15.apríla 1964. Zariadenie malo 68 izieb a slúžilo pre 144 obyvateľov s úplným zaopatrením. V budove bola vybudovaná vlastná kuchyňa, práčovňa aj kotolňa. Do konca roka 1965 bolo prijatých 73 obyvateľov, z toho 32 mužov a 41 žien. V roku 1966 bol nárast obyvateľov a stav koncom roka bol 146. V ďalších rokoch žilo v zariadení v priemere 135 obyvateľov.

Život v Domove dôchodcov bol pestrý a hodnotný. V areáli ústavu sa nachádzala aj orná pôda vo výmere 0,25 ha, na ktorej si mohli obyvatelia pestovať zeleninu pre vlastnú potrebu. Okrem toho bola vybudovaná aj ošipáreň, kde sa každým rokom vychovalo v priemere 10 kusov ošípaných. O kŕmenie a ošetrovanie sa staral jeden obyvateľ, ktorý bol za túto činnosť odmeňovaný určitou mesačnou finančnou sumou. V zariadení sa nezabúdalo ani na kultúrny život obyvateľov. Denne mali k dispozícii 16 denníkov a 5 týždenníkov alebo si mohli vypožičať knihy z ústavnej knižnice. Konali sa aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, na ktorých tanečné a spevácke skupiny miestnych škôl spríjemnili život obyvateľov v zariadení. V letnom období sa organizovali s obyvateľmi viacdenne autobusové výlety na rôzne miesta, ako napr: v roku 1972 sa konali dva výlety, smerom Sliač, Banská Bystrica, Bojnice, Martin a Vysoké Tatry a druhý smer bol Domaša, ústav v Továrnom, Šírava a ústav Jabloň.

Pre udržanie kondície a zdravotného stavu pracovníci ústavu dbali aby obyvatelia trávili svoj voľný čas čo najviac na čerstvom vzduchu. Dobrovoľne sa mohli zapojiť do ľahších prác pri zveľaďovaní okolia ústavu, ošetrovanie kvetín a zeleniny.

V roku 1977 bol vymenovaný nový vedúci ústavu Michal Semanco.
V roku 1983 sa dala do užívania Kultúrno-spoločenská budova, v ktorej sa nachádzal premietací prístroj na filmy a pódium, na ktorom sa konali rôzne kultúrne podujatia.

02.01.1985 nastúpil do funkcie vedúceho ústavu Ján Horkovič.
V areáli Domova dôchodcov sa vybudovala aj administratívna budova, ktorá bola odovzdaná do užívania dňa 30.augusta 1990.

Dňa 1. januára 1991 sa zrušil Okresný ústav sociálnych služieb a k tomuto dňu bol zriadený Domov dôchodcov ako samostatná rozpočtová organizácia. Zriaďovateľom zariadenia bol Okresný úrad vo Svidníku a k 1.1.1991 bol za riaditeľa vymenovaný JUDr. Milan Hudák.

Od roku 1992 v Domove dôchodcov začal aktívne pracovať hudobno-spevácky krúžok, ktorý bol založený obyvateľmi p. Š. Senajom, p. O. Senajovou, p. H. Marcinovou, p. P. Cinom, ktorí pravidelne vystupovali na oslavách narodenín, Mesiac úcty k starším, Vianočné sviatky a pod. V tomto roku prišli obyvateľov potešiť aj deti zo ZŠ Krajná Poľana, študenti zdravotníckej cirkevnej školy a deti z Detského domova zo Svidníka. Rozlúčku so starým rokom prišla spríjemniť aj skupina Makovickyj kolos.

V nasledujúcom roku 1993 prišiel obyvateľov rozveseliť aj ľudový rozprávač ANDER z Košíc a jeho hudobno-spevácka kapela. Uskutočnil sa výlet do Bardejovských kúpeľov, kde si obyvatelia prezreli skanzen a výlet zakončili posedením pri vatre v prírode v Nižnej Polianke. V roku 1994 navštívil Domov dôchodcov štátny tajomník ministerstva vnútra SR Roman Vavrík, minister zdravotníctva Roman Kováč ale aj Česko-Slovensko-Švajčiarská zdravotnícka spoločnosť z Zurichu. V nasledujúci rok 1995 DD navštívili pracovníci ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny a podpredseda vlády SR Jozef Kalman. Tento rok bol významný aj oslavou pri príležitosti 30. výročia založenia Domova dôchodcov. Pri tejto príležitosti sa konali oslavy, ktoré sa skončili ľudovou veselicou, kde do tanca hrala hudobná skupina vytvorená z radov obyvateľov. 24.07.1996 sa zriaďovateľom DD stal Krajský úrad v Prešove. V tomto roku sa robila rekonštrukcia izieb a sociálneho zariadenia. Do každej izby boli umiestnené sprchovacie kúty, ktoré uľahčili obyvateľom dodržiavať ich osobnú hygienu.

V roku 1998 navštívila Domov dôchodcov ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny p. Oľga Keltošová a kandidáti do NR SR za HZDS vo voľbách 1998. V zariadení sa konal zdravotnícky seminár. Účastníkmi seminára boli: DD Kežmarok, DPD Poprad, DPD Bardejov, DD Humenné, DD-P St. Ľubovňa, DD Prešov, KÚ Prešov a MPSVaR –DP Prešov.

V nasledujúcom roku bol vymenovaný nový riaditeľ Mgr. Miron Bilančík, ktorý svoju funkciu začal vykonávať od 10.05.1999. Život obyvateľov v DD bol bohatý nielen na kultúrne ale aj na spoločenské podujatia. Spomenieme vystúpenie tanečného súboru Makovica. Naši obyvatelia navštívili mesto Bardejov, Bardejovské kúpele a pamätník na Dukle.

1. júla 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb a zriaďovateľom zariadenia sa stal Vyšší územný celok – Prešovský samosprávny kraj. Dňom 01.02.2003 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný PaedDr. Štefan Čarný. 01.01.2004 bola k DD a DSS pričlenená organizačná jednotka – Krízové stredisko vo Svidníku. 01.09.2005 vzhľadom na nevyužitú kapacitu bolo Krízové stredisko zrušené. V tomto roku sa upravila kapacita DD a DSS na 128 klientov ( 64 v DD a 64 v DSS). V zariadení sa previedla maľba na všetkých troch poschodiach, vymenila sa podlahovina a nábytok. V mesiaci december 2007 bola dokončená rekonštrukcia spojovacej chodby medzi obytnou budovou a priestormi spoločenskej budovy. Vymenili sa vchodové dvere do budovy DD a DSS za plastové. Boli zabezpečené nové kreslá na chodbách zariadenia. Bola prevedená výmena stoličiek v jedálni a následne na izbách obyvateľov. Zrealizovali sa aj rekonštrukčné práce sociálnych zariadení v administratívnej budove.

V roku 2009 sa DD a DSS sa premenovalo na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku. V roku 2012 sa zmenila kapacita na 118 klientov ( 30 v časti ZPS a 88 v časti DSS).

Od 1.7.2013 bol do funkcie riaditeľa ZpS a DSS vo Svidníku menovaný Mgr. Adrián LABUN. Za jeho pôsobenia sa v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb od októbra roku 2013 realizovali úpravy oddychovej zóny v areáli zariadenia. Celkovou rekonštrukciou prešlo schodisko hlavného vstupu a bola rozšírená priľahlá letná terasa. Prebehla aj celková rekonštrukcia rampy, ktorá pozostáva z dvoch rozšírených ramien, ktoré uľahčia pohyb klientom a zdravotnému personálu. Celkovou zmenou prešli taktiež chodníky ležiace v oddychovej zóne areálu. Pribudol nový chodník, ktorý spája vnútorný areál s parkoviskom. Zásadnou premenou prešiel aj hlavný prístupový chodník od vstupnej brány k hlavnému vchodu. Vytvorením jeho novej časti ho budú môcť využívať už aj handicapovaní klienti, napr. na invalidnom vozíku. Boli vybudované tri nové altánky z masívneho dreva vybavené stolmi a lavicami taktiež z masívneho dreva. Okrem oddychu poslúžia našim klientom aj pri rôznych záujmových činnostiach a aktivitách.

V roku 2014 pribudlo k službám poskytovaným v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb aj špecializované zariadenie so zameraním na Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Postupne sa zveľaďovala oddychová zóna – zrekonštruovala sa fontána, pribudli nové lavičky a nová výsadba okrasných záhonov. Dokončilo sa vonkajšie osvetlenie areálu a elektronickou modernizáciou prešli vstupné brány a vchody.

Modernizácia pokračovala aj v roku 2015, rekonštrukciou a novým vybavením boli zariadené priestory, ktoré naši klienti využívali na hlavne na rôzne terapeutické činnosti. Pribudol aj kamerový systém, ktorý zabezpečil tak potrebnú ochranu a bezpečnosť hlavne klientov. 01.10. sme spoločne s našimi významnými hosťami z celého prešovského kraja oslávili krásne 50. výročie založenie nášho zariadenia sociálnych služieb.

1.1.2016 sa naše zariadenie sociálnych služieb premenúva na Senior dom Svida, nemení sa celková kapacita ubytovaných prijímateľov sociálnej služby a ani druhy poskytovaných služieb.

K 31.3.2022 sa ruší služba Zariadenie pre seniorov – ZPS . Naďalej ostáva Domov sociálnych služieb (DSS – kapacita – 20) a Špecializované zariadenie (ŠZ – kapacita – 68).

Domov sociálnych služieb /DSS/

  • poskytujeme za podmienok ustanovených zákonom pobytovú sociálnu službu formou celoročnou a týždennou dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.,
  • poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť.

Špecializované zariadenie /ŠZ/

  • poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie, pobytovou celoročnou formou apobytovou týždennou formou.
  • poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.

V roku 2021 sme rekonštruovali strechu zariadenia, zateplili ju a pribudli aj slnolamy nad okná izieb našich prijímateľov sociálnych služieb, ktoré majú zabezpečiť tepelný komfort hlavne počas horúcich letných dní. V tom istom roku sme vybudovali multiterapeutickú a relaxačnú miestnosť Snoezelen, inštalovali sme nové polohovateľné vane, nákladný kuchynský výťah, rekonštruovali a obnovili sme knižnicu – multifunkčnú miestnosť a mnohé iného.

Od roku 2023 začíname pracovať na Štandardoch kvality – súbore opatrení a postupov pre zabezpečenie zvyšovania poskytovaných služieb s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú kvalitu poskytovania našich služieb. Od 1.7.2024 sa dostáva do platnosti obnovená organizačná štruktúra, kde po prvý krát v histórii zariadenia pribúda pozícia manažéra kvality. Jeho úlohou je udržiavať základný rámec implementácie štandardov kvality, navrhovať činnosti spojené s implementáciou štandardov kvality a ich udržiavania, preskúmavať možnosti výkonnostného rastu systému a kvality poskytovaných služieb, koordinácia činností a poskytovaných služieb na jednotlivých úsekoch. Počet zamestnancov k dňu 1.7.2024 je 72, kapacita zariadenia 88. K 1.7.2024 je počet prijímateľov sociálnej služby 81.