Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno registrované miesto za rok 2017 v Senior dome Svida, SNP 4, 089 01 vo Svidníku
Senior dom Svida v súlade s § 72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods.2,písm.a/ za predchádzajúci rozpočtový rok – 2017.
Druh poskytovanej sociálnej služby Forma sociálnej služby Priemerné EON na 1 reg.miesto na 1 mesiac
Špecializované zariadenie – ŠZ Celoročná pobytová 683,37 €
Domov sociálnych služieb – DSS Celoročná pobytová 1 117,76 €
Zariadenie pre seniorov – ZPS Celoročná pobytová 497,77 €