Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady ( EON ) za rok 2019                   Priemerné EON 2019 v štruktúre podľa § 75 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z

Druh poskytovanej soc. služby

Forma soc. služby

Priem. EON na 1 reg. miesto/ 1 mesiac

ŠZ Špecializované zariadenie

Celoročná pobytová

1061,76

DSS Domov sociálnych služieb

Celoročná pobytová

762,32

ZPS Zariadenie pre seniorov

Celoročná pobytová

762,32

Vo Svidníku, 24.02.2020

Vypracovala: Karneková Mária  Odsúhlasil :PaedDr. Ivančo Jaroslav, riaditeľ