Site Overlay

Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí
Na žiadosť prijímateľa pri nástupe do zariadenie sa prevezmú do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti. Vedie sa samostatná evidencia uzavretých zmlúv o úschove.

Osobné vybavenie
Šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby, sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá si ich nemôže zabezpečiť sama.

Kultúrno-záujmová činnosť
Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Jednou z foriem trávenia voľného času prijímateľov je aj kultúrno-záujmová činnosť. Hlavným cieľom je s ohľadom na vek, postihnutie a záujmy prijímateľov zmysluplne napĺňať a organizovať ich voľný čas.

Kultúrno-záujmová činnosť sa riadi plánom, ktorý je plánovaný na celý kalendárny rok. Plán vychádza z vlastných podmienok zariadenia. Je zameraný nielen na kultúrny život, ale aj na duchovný a zdravotný život prijímateľov. Organizujú sa rôzne kultúrne podujatia ako Fašiangová zábava, MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianoce a pod..

Program na týchto podujatiach sa pripravuje aj v spolupráci s materskými školami, základnými školami, umeleckou školou, speváckym súborom Svidničanka a Podduklianskou knižnicou. V zariadení je knižnica, kde si prijímatelia môžu vypožičať knihy rôzneho žánru. Knihy v knižnici sa vďaka Podduklianskej knižnici vo Svidníku môžu pravidelne vymieňať. Na našich prijímateľov nezabúdajú ani predstavitelia nášho mesta, ktorí prídu potešiť našich prijímateľov pri rôznych príležitostiach pozdravom, vľúdnym slovom a naše ženy kvetom. V zariadení je aj kaplnka, v ktorej sa slúžia sväté omše rôznych vierovyznaní.

V našej organizácii sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru, aby prijímatelia svoju jeseň života prežili v pokojnej a zmysluplnej starobe.