Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2023                   

Priemerné EON 2023 v štruktúre podľa § 75 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z

Druh poskytovanej soc. služby

Forma soc. služby

Priem. EON na 1 reg. miesto/ 1 mesiac

ŠZ Špecializované zariadenie

Celoročná pobytová

1418,91

DSS Domov sociálnych služieb

Celoročná pobytová

1046,69

Vo Svidníku, 26.02.2024

Vypracovala: Karneková Mária

Odsúhlasil: Mgr. František Tkáč, poverený riadením