Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2018

A.

Druh poskytovanej sociálnej služby Domov sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby pobytová celoročná pobytová celoročná pobytová celoročná
Kapacita do 40 miest do 40 miest od 41 do 100 miest
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 310,02 289,35 553,18
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: 110,50 103,13 197,17
3. Tuzemské cestovné náhrady : 0,00 0,00 0,00
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 74,87 25,23 43,24
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: 175,16 59,03 101,16
6. Dopravné : 3,14 1,06 1,81
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: 23,07 7,77 13,32
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného… 0,00 0,00 0,00
9. Výdavky na služby : 31,90 10,75 18,42
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : 7,09 2,39 4,09
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: 29,87 10,07 17,25
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac 765,62 508,78 949,64

 

B.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno registrované miesto za rok 2018 v Senior dome Svida, SNP 4, 089 01 vo Svidníku
Senior dom Svida v súlade s § 72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods.2,písm.a/ za predchádzajúci rozpočtový rok – 2018.
Druh poskytovanej sociálnej služby Forma sociálnej služby Priemerné EON na 1 reg.miesto na 1 mesiac
Špecializované zariadenie – ŠZ Celoročná pobytová 949,64 €
Domov sociálnych služieb – DSS Celoročná pobytová 765,62 €
Zariadenie pre seniorov – ZPS Celoročná pobytová 508,78 €