Site Overlay

Prijímanie do zariadenia

KROK č. 1  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár na stiahnutie TU) 

KROK č. 2 Prílohou žiadosti bod 1 je lekársky nález (formulár na stiahnutie TU)  

KROK č. 3 Žiadosť s prílohou lekársky nález sa zasiela na Úrad Prešovského          samosprávneho kraja/odbor sociálnych vecí a rodiny, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

KROK č. 4 Úrad Prešovského samosprávneho kraja vypracuje posudky a následne vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

KROK č. 5 Záujemca o sociálnu službu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa bodu č. 4 podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby (formulár na stiahnutie TU) na Úrade Prešovského samosprávneho kraja
 
KROK č. 6 Úrad Prešovského samosprávneho kraja zaradí záujemcu o zabezpečenie sociálnej služby do poradovníka čakateľov

KROK č. 7 Ak je záujemca o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v poradí, Úrad Prešovského samosprávneho kraja/odbor sociálnych vecí a rodiny to písomne oznámi príslušnému zariadeniu. napr. Senior domu Svida a to následne výzve záujemcu k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástupu do zariadenia 

Proces prijímania do zariadenia sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 317/2009 Z.z., 332/2010 Z.z., 50/2012 Z.z., 185/2012 Z.z., 413/2012 Z.z., 485/2013 Z.z.)

– ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (§74, ods. 3 zákona 448/2008 o soc. službách) obci, VÚC v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe, ktorá obsahuje:

– meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba dátum narodenia, adresa pobytu,

– miesto poskytovania sociálnej služby,

– druh sociálnej služby, ktorá sa má fyzickej osobe poskytovať,

– forma sociálnej služby,

– potvrdenie o príjme a doklady majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

– deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby,

– k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo VÚC,

– ak má byť občan posúdený, je nutné aby si podal žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár na stiahnutie TU) spolu s prílohou Lekársky nález (formulár na stiahnutie TU) .