Site Overlay

Obslužné činnosti

Ubytovanie
Poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov.

Prijímatelia majú možnosť bývať v jedno a dvojlôžkových izbách, ktorých súčasťou je kúpelňa, sprchovací kút a WC. V každej izbe je štandardné vybavenie – lôžko, skrine, nástenné poličky, stôl, stoličky, záclony, závesy, svietidlá. Prijímatelia si môžu po príchode do zariadenia vybaviť izbu vlastným nábytkom s prihliadnutím na priestorové možnosti a v dvojlôžkovej izbe bez narušenia súkromia spolubývajúceho. Prijímatelia môžu mať na izbe vlastný televízor a rádio.

Stravovanie
Poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

Strava sa poskytuje päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Prijímateľom – diabetikom až šesťkrát denne. Prijímatelia sú povinní odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed alebo večera. Strava je v súlade so zásadami zdravej výživy, prijímatelia majú možnosť odoberať racionálnu stravu, neslanú, diabetickú, žlčníkovú diétu. Strava sa pripravuje na základe jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia. Jej členom je aj zástupca prijímateľov. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na pestrosť poskytovanej stravy, t.j zabezpečenie optimálneho prívodu energie a živín vo forme bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálnych látok a vody primerane k veku a zdravotnému stavu prijímateľov.

Upratovanie
Pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov.

Pranie
Triedenie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

Žehlenie
Triedenie, ukladanie, žehlenie šatstva.

Údržba bielizne a šatstva
Oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.