Site Overlay

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2022                   

Priemerné EON 2022 v štruktúre podľa § 75 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z

Druh poskytovanej soc. služby

Forma soc. služby

Priem. EON na 1 reg. miesto/ 1 mesiac

ŠZ Špecializované zariadenie

Celoročná pobytová

1221,25

DSS Domov sociálnych služieb

Celoročná pobytová

896,49

Vo Svidníku, 24.02.2023

Vypracovala: Karneková Mária

Odsúhlasil: Mgr. František Tkáč, poverený riadením