Site Overlay

Senior dom SVIDA Svidník je verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je organizáciou s  právnou subjektivitou.

Zabezpečujeme služby:

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE so zmeraním na Alzhaimerovú chorobu a demencie.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

Poskytujeme sociálne služby podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávame odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečujeme vykonávanie týchto činnosti, alebo utvárame podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby.

Poskytujeme :

  • celoročnú opatrovateľskú starostlivosť
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • ošetrovateľské úkony
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • zaopatrenie
  • fyzioterapiu, biblioterapiu

Zariadenie sociálnych služieb Senior dom SVIDA poskytuje sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou Ľudskou dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie.

Senior dom SVIDA zabezpečuje služby 73 internými zamestnancami v tomto organizačnom zložení :

 • úsek riaditeľa:
 • riaditeľ
 • 4 zamestnanci pre ekonomicko – hospodárske činnosti
 • úsek opatrovateľskej starostlivosti:
 • vedúci úseku a koordinátor priamej práce s klientom
 • 5 sestier ZSS
 • 1 rehabilitačný pracovník
 • 22 opatrovateliek
 • 1 osobný asistent
 • úsek sociálnej práce:
 • vedúci úseku a koordinátor priamej práce s klientom
 • 4 sociálni pracovníci
 • 4 inštruktori sociálnej rehabilitácie
 • úsek stravovacej prevádzky
 • sociálny pracovník, poradca
 • úsek vnútornej prevádzky:
 • vedúci úseku
 • 1 technik, správca siete
 • 3 recepční, informátori
 • 4 pracovníci práčovne
 • 7 upratovačiek
 • 2 údržbári, kuriči
 • 1 údržbár, vodič
 • úsek stravovacej prevádzky:
 • vedúci úseku
 • asistent výživy
 • 7 kuchárov/iek