Site Overlay

Senior dom SVIDA Svidník
je verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je organizáciou s  právnou subjektivitou.

Zabezpečujeme služby

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE so zmeraním na Alzhaimerovú chorobu a demencie   ZARIADENIE PRE SENIOROV                                                                                                DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Poskytujeme sociálne služby podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávame odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečujeme vykonávanie týchto činnosti, alebo utvárame podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby.

Poskytujeme :

  • celoročnú opatrovateľskú starostlivosť
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • ošetrovateľské úkony ubytovanie
  • stravovanie
  • zaopatrenie
  • fyzioterapiu, ergoterapiu, biblioterapiu

Zariadenie sociálnych služieb Senior dom SVIDA poskytuje sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou Ľudskou dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie.

Senior dom SVIDA zabezpečuje služby 72 internými zamestnancami v tomto organizačnom zložení :

 • úsek riaditeľa
  4 zamestnanci pre ekonomicko – hospodárske činnosti
 • úsek opatrovateľskej činnosti
  6 zamestnancov pre ošetrovateľské úkony
  22 zamestnancov pre opatrovateľskú starostlivosť
  1 rehabilitačný pracovník
 • úsek sociálnej práce
  4 zamestnanci pre činnosti sociálnej práce
  3 zamestnanci ergoterapeuti                                                                                                         1 inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • úsek vnútornej prevádzky
  1 zamestnanec správca informačného systému a technik
  16 zamestnancov v remeselných a obslužných činnostiach správy budov
 • úsek stravovacej prevádzky
  1 zamestnanec asistent výživy a diét
  7 zamestnancov kuchyne