Site Overlay

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová.

Kapacita zariadenia: 30 lôžok

V zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie služby v zariadení z iných vážnych dôvodov (týranie, zneužívanie, alkoholizmus člena rodiny…)