Site Overlay

Odborné činnosti

Sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Poskytuje sa podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.

Sociálna rehabilitácia
Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Ošetrovateľská starostlivosť
Naše zariadenie môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje našim klientom zdravotné sestry a opatrovateľky. Raz týždenne, v stredu /08.00-15.30 hod./, navštevuje naše zariadenie obvodný lekár, ktorý má u nás zriadenú svoju ambulanciu. Ak je to potrebné, prichádza aj mimo ordinačných hodín.

Naše zariadenie má dobrú spoluprácu aj s lekármi špecialistami, napr. s psychiatrom alebo s kožnou lekárkou, ktorí navštevujú naše zariadenie podľa potrieb našich klientov.

Zdravotné sestry – podieľajú sa na realizácii individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovania úkonov nahradzujúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie. Podieľajú sa na procese prijímania občanov.

Opatrovateľky – zabezpečujú také nevyhnutné životné úkony pre klientov ako sú umývanie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prezliekanie posteľnej bielizne, podávanie stravy, kúpanie, úprava klientov, starostlivosť o izby a osobné prádlo. V spolupráci s ergoterapeutmi a sociálnymi pracovníkmi (jednoduché cvičenia – individuálne aj skupinové v telocvični) a zdravotnými asistentkami sa podieľajú na pracovno – rehabilitačnej činnosti s klientmi.

Pracovná činnosť – pracovná terapia
Odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Naši ergoterapeuti sa podieľajú na formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností klientov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie. Pre voľno – časové a pracovné aktivity sú v našom zariadení zriadené tieto miestnosti: klubovňa, knižnica, miestnosť pre muzikoterapiu, spoločenská miestnosť určená pre organizovanie väčších kultúrno–spoločenských vystúpení a akcií, miestnosť pre fyzioterapiu, rehabilitačné priestory, telocvičňa.

Pracovná činnosť s klientmi sa vykonáva s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Svoj voľný čas klienti napĺňajú rôznymi aktivitami:

1. ručné práce – vyšívanie, háčkovanie, pletenie,

2. práca s papierom – arteterapia – vystrihovanie, kreslenie, lepenie, maľovanie na drevo,papier, plátno,

3. zhotovovanie výrobkov z rôznych materiálov (drevo, hlina, sadra, modurit, drôt, …), ktorými sa následne prezentujeme nielen v našom zariadení, ale aj na výstavných akciách mimo nášho zariadenia.

Biblioterapia – terapia a liečenie pomocou čítania kníh, rozoberania ich obsahu. Naši klienti sami tvoria básne, piesne, príbehy. Podnecuje sa tak ich kreativita a fantázia.

Muzikoterapia – využívanie liečebných a relaxačných účinkov hudby. Náš spevácky súbor v zmiešanom zložení – muži aj ženy – pravidelne nacvičuje piesne, s ktorými vystupuje na našich zábavách aj na dobročinných akciách. Spevom, tancom a počúvaním hudby si spríjemňujú voľné chvíle aj ostatní naši klienti.

Ďalšie využitie voľného času našich klientov: hranie spoločenských hier, sledovanie televíznych programov a videa, pomoc pri výzdobe a skrášľovaní interiéru zariadenia (dekorácie, nástenky, starostlivosť o kvety), pomoc pri úprave areálu zariadenia (starostlivosť o kvetinové záhony a stromy, zber a čistenie ovocia).

Ergoterapeuti sa snažia svojou prácou a motivovať klientov k zmysluplnému využívaniu voľného času a k udržiavaniu ich fyzickej a duševnej kondície.