Site Overlay

Aktuálne správy

Covid automat a aktuálne platné opatrenia

Svidník – platné opatrenia pre vybraný región

Základné opatrenia

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie respirátora v  interiéri a rúška v exteriéri

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
 • žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím počas výučby
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m
 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov

Výnimky pri nosení respirátora tvoria:

 • žiaci v škole alebo v školskom zariadení
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody
 • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

Obmedzenie pohybu
Pohyb nie je obmedzený.

Práca
Bez obmedzení.

Návštevy v našom zariadení: pre bližšie informácie TU kliknite

Vždy aktuálne informácie a opatrenie nájdete aj na tomto linku: Covid Automat (gov.sk)

Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní nájdete TU