Site Overlay

Aktuálne správy

Covid automat a aktuálne platné opatrenia

Svidník – platné opatrenia pre vybraný región

Základné opatrenia

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
•    deti do 6 rokov veku
•    deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
•    osoby so závažnými poruchami autistického spektra
•    osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
•    pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra
•    pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B
•    osoby pri výkone športu
•    fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
•    osoby nevesty a ženícha pri sobáši
•    výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
•    tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
•    zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
•    osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m
•    osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
•    osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
•    osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 
•    žiaci v škole alebo v školskom zariadení
•    pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
•    osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody
•    zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
•    zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu
•    zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

Obmedzenie pohybu
Pohyb nie je obmedzený.

Práca
Bez obmedzení.

Návštevy v nemocniciach a v ZSS: návštevy v nemocniciach sú povolené bez obmedzení. Návštevy v ZSS sú povolené s negatívnym testom.

Návštevy v našom zariadení: pre bližšie informácie TU kliknite

Vždy aktuálne informácie a opatrenie nájdete aj na tomto linku: Covid Automat (gov.sk)

Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní nájdete TU