Site Overlay

Poplatky

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímatelia Senior domu Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby a to následovne:

Stravná jednotka + režijné náklady :

Odber racionálnej stravy – 3,24 € / deň
Odber diabetickej stravy – 4,04 € / deň

Ubytovanie:

Obytná miestnosť s príslušenstvom:

1-posteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám – 8,60 € /deň/
2-posteľová  obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 25 m2, ak príslušenstvo užíva sám – 7,00 € /deň/

Upratovanie + pranie, žehlenie: – 0,00 € /mesačne/

Odkázanosť: /mesačne/ Zariadene pre seniorov (ZpS) Domov sociálnych služieb (DSS) Špecializované zariadenie (ŠZ)
st. odkázanosti 2 0,00 € 0,00 €
st. odkázanosti 3 0,00 € 0,00 €
st. odkázanosti 4 0,00 € 0,00 €
st. odkázanosti 5 0,00 € 0,00 € 0,00 €
st. odkázanosti 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Celková mesačná úhrada za poskytované sociálne služby v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí od 307,20 € do 379,20 €.