Site Overlay

Poplatky

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN 43/2014.

Klienti Senior dom Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby a to následovne:

Stravná jednotka + režijné náklady :

Odber racionálnej stravy – 2,70 € / deň
Odber diabetickej stravy – 3,38 € / deň

Ubytovanie:

1-posteľová izba – 72,00 € /mesačne/
2-posteľová izba – 36,00 € /mesačne/

Upratovanie + pranie, žehlenie: – 15,00 € /mesačne/

Odkázanosť: /mesačne/ Zariadene pre seniorov (ZpS) Domov sociálnych služieb (DSS) Špecializované zariadenie (ŠZ)
st. odkázanosti 2 48,60 € 51,60 €
st. odkázanosti 3 51,60 € 54,90 €
st. odkázanosti 4 57,90 € 60,90 €
st. odkázanosti 5 63,90 € 66,90 € 69,90 €
st. odkázanosti 6 69,90 € 72,90 € 76,20 €

Celková mesačná úhrada za poskytované sociálne služby v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí od 196,54 € do 256,46 €.