foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje našim klientom zdravotné sestry a opatrovateľky. Raz týždenne, v stredu /08.00-15.30 hod./, navštevuje naše zariadenie obvodný lekár, ktorý má u nás zriadenú svoju ambulanciu. Ak je to potrebné, prichádza aj mimo ordinačných hodín.

Naše zariadenie má dobrú spoluprácu aj s lekármi špecialistami, napr. s psychiatrom alebo s kožnou lekárkou, ktorí navštevujú naše zariadenie podľa potrieb našich klientov.

Zdravotné sestry – podieľajú sa na realizácii individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovania úkonov nahradzujúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie. Podieľajú sa na procese prijímania občanov.

Opatrovateľky – zabezpečujú také nevyhnutné životné úkony pre klientov ako sú umývanie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prezliekanie posteľnej bielizne, podávanie stravy, kúpanie, úprava klientov, starostlivosť o izby a osobné prádlo. V spolupráci s ergoterapeutmi a sociálnymi pracovníkmi (jednoduché cvičenia - individuálne aj skupinové v telocvični) a zdravotnými asistentkami sa podieľajú na pracovno – rehabilitačnej činnosti s klientmi.

 

Pracovná činnosť - pracovná terapia

Naši ergoterapeuti sa podieľajú na formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností klientov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie. Pre voľno – časové a pracovné aktivity sú v našom zariadení zriadené tieto miestnosti: klubovňa, knižnica, miestnosť pre muzikoterapiu, spoločenská miestnosť určená pre organizovanie väčších kultúrno–spoločenských vystúpení a akcií, miestnosť pre fyzioterapiu, rehabilitačné priestory, telocvičňa.

Pracovná činnosť s klientmi sa vykonáva s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Svoj voľný čas klienti napĺňajú rôznymi aktivitami:

1. ručné práce – vyšívanie, háčkovanie, pletenie,

2. práca s papierom – arteterapia – vystrihovanie, kreslenie, lepenie, maľovanie na drevo,papier, plátno,

3. zhotovovanie výrobkov z rôznych materiálov (drevo, hlina, sadra, modurit, drôt, ...), ktorými sa následne prezentujeme nielen v našom zariadení, ale aj na výstavných akciách mimo nášho zariadenia.

Biblioterapia - terapia a liečenie pomocou čítania kníh, rozoberania ich obsahu. Naši klienti sami tvoria básne, piesne, príbehy. Podnecuje sa tak ich kreativita a fantázia.

Muzikoterapia - využívanie liečebných a relaxačných účinkov hudby. Náš spevácky súbor v zmiešanom zložení – muži aj ženy – pravidelne nacvičuje piesne, s ktorými vystupuje na našich zábavách aj na dobročinných akciách. Spevom, tancom a počúvaním hudby si spríjemňujú voľné chvíle aj ostatní naši klienti.

Ďalšie využitie voľného času našich klientov: hranie spoločenských hier, sledovanie televíznych programov a videa, pomoc pri výzdobe a skrášľovaní interiéru zariadenia (dekorácie, nástenky, starostlivosť o kvety), pomoc pri úprave areálu zariadenia (starostlivosť o kvetinové záhony a stromy, zber a čistenie ovocia).

Ergoterapeuti sa snažia svojou prácou a motivovať klientov k zmysluplnému využívaniu voľného času a k udržiavaniu ich fyzickej a duševnej kondície.


  • Sociálne poradenstvo

Ø Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému.

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Ø Poskytuje sa podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.

  • Sociálna rehabilitácia

Ø Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

  • Ošetrovateľská starostlivosť

Ø Naše zariadenie môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

  • Pracovná terapia

Ø Odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

História nášho zariadenia

 

História zariadenia sociálnych služieb vo Svidníku sa začala písať 15. októbra 1962, kedy bola zahájená stavba ako „Ústav sociálnej starostlivosti – Domov dôchodcov vo Svidníku“. Zriaďovateľom zariadenia bol KNV–Košice.

Do užívania bola odovzdaná dňa 5.augusta 1965. Vedúcim ústavu sa stal Ján Pavluš, ktorý bol vymenovaný dňa 15.apríla 1964. Zariadenie malo 68 izieb a slúžilo pre 144 obyvateľov s úplným zaopatrením. V budove bola vybudovaná vlastná kuchyňa, práčovňa aj kotolňa. Do konca roka 1965 bolo prijatých 73 obyvateľov, z toho 32 mužov a 41 žien. V roku 1966 bol nárast obyvateľov a stav koncom roka bol 146. V ďalších rokoch žilo v zariadení v priemere 135 obyvateľov.

Život v Domove dôchodcov bol pestrý a hodnotný. V areáli ústavu sa nachádzala aj orná pôda vo výmere 0,25 ha, na ktorej si mohli obyvatelia pestovať zeleninu pre vlastnú potrebu. Okrem toho bola vybudovaná aj ošipáreň, kde sa každým rokom vychovalo v priemere 10 kusov ošípaných. O kŕmenie a ošetrovanie sa staral jeden obyvateľ, ktorý bol za túto činnosť odmeňovaný určitou mesačnou finančnou sumou. V zariadení sa nezabúdalo ani na kultúrny život obyvateľov. Denne mali k dispozícii 16 denníkov a 5 týždenníkov alebo si mohli vypožičať knihy z ústavnej knižnice. Konali sa aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, na ktorých tanečné a spevácke skupiny miestnych škôl spríjemnili život obyvateľov v zariadení. V letnom období sa organizovali s obyvateľmi viacdenne autobusové výlety na rôzne miesta, ako napr: v roku 1972 sa konali dva výlety, smerom Sliač, Banská Bystrica, Bojnice, Martin a Vysoké Tatry a druhý smer bol Domaša, ústav v Továrnom, Šírava a ústav Jabloň.

Pre udržanie kondície a zdravotného stavu pracovníci ústavu dbali aby obyvatelia trávili svoj voľný čas čo najviac na čerstvom vzduchu. Dobrovoľne sa mohli zapojiť do ľahších prác pri zveľaďovaní okolia ústavu, ošetrovanie kvetín a zeleniny.

V roku 1977 bol vymenovaný nový vedúci ústavu Michal Semanco.
V roku 1983 sa dala do užívania Kultúrno-spoločenská budova, v ktorej sa nachádzal premietací prístroj na filmy a pódium, na ktorom sa konali rôzne kultúrne podujatia.
02.01.1985 nastúpil do funkcie vedúceho ústavu Ján Horkovič.
V areáli Domova dôchodcov sa vybudovala aj administratívna budova, ktorá bola odovzdaná do užívania dňa 30.augusta 1990.

Dňa 1. januára 1991 sa zrušil Okresný ústav sociálnych služieb a k tomuto dňu bol zriadený Domov dôchodcov ako samostatná rozpočtová organizácia. Zriaďovateľom zariadenia bol Okresný úrad vo Svidníku a k 1.1.1991 bol za riaditeľa vymenovaný JUDr. Milan Hudák.

Od roku 1992 v Domove dôchodcov začal aktívne pracovať hudobno-spevácky krúžok, ktorý bol založený obyvateľmi p. Š. Senajom, p. O. Senajovou, p. H. Marcinovou, p. P. Cinom, ktorí pravidelne vystupovali na oslavách narodenín, Mesiac úcty k starším, Vianočné sviatky a pod. V tomto roku prišli obyvateľov potešiť aj deti zo ZŠ Krajná Poľana, študenti zdravotníckej cirkevnej školy a deti z Detského domova zo Svidníka. Rozlúčku so starým rokom prišla spríjemniť aj skupina Makovickyj kolos.

V nasledujúcom roku 1993 prišiel obyvateľov rozveseliť aj ľudový rozprávač ANDER z Košíc a jeho hudobno-spevácka kapela. Uskutočnil sa výlet do Bardejovských kúpeľov, kde si obyvatelia prezreli skanzen a výlet zakončili posedením pri vatre v prírode v Nižnej Polianke. V roku 1994 navštívil Domov dôchodcov štátny tajomník ministerstva vnútra SR Roman Vavrík, minister zdravotníctva Roman Kováč ale aj Česko-Slovensko-Švajčiarská zdravotnícka spoločnosť z Zurichu. V nasledujúci rok 1995 DD navštívili pracovníci ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny a podpredseda vlády SR Jozef Kalman. Tento rok bol významný aj oslavou pri príležitosti 30. výročia založenia Domova dôchodcov. Pri tejto príležitosti sa konali oslavy, ktoré sa skončili ľudovou veselicou, kde do tanca hrala hudobná skupina vytvorená z radov obyvateľov. 24.07.1996 sa zriaďovateľom DD stal Krajský úrad v Prešove. V tomto roku sa robila rekonštrukcia izieb a sociálneho zariadenia. Do každej izby boli umiestnené sprchovacie kúty, ktoré uľahčili obyvateľom dodržiavať ich osobnú hygienu.

V roku 1998 navštívila Domov dôchodcov ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny p. Oľga Keltošová a kandidáti do NR SR za HZDS vo voľbách 1998. V zariadení sa konal zdravotnícky seminár. Účastníkmi seminára boli: DD Kežmarok, DPD Poprad, DPD Bardejov, DD Humenné, DD-P St. Ľubovňa, DD Prešov, KÚ Prešov a MPSVaR –DP Prešov.

V nasledujúcom roku bol vymenovaný nový riaditeľ Mgr. Miron Bilančík, ktorý svoju funkciu začal vykonávať od 10.05.1999. Život obyvateľov v DD bol bohatý nielen na kultúrne ale aj na spoločenské podujatia. Spomenieme vystúpenie tanečného súboru Makovica. Naši obyvatelia navštívili mesto Bardejov, Bardejovské kúpele a pamätník na Dukle.

1. júla 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb a zriaďovateľom zariadenia sa stal Vyšší územný celok – Prešovský samosprávny kraj. Dňom 01.02.2003 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný PaedDr. Štefan Čarný. 01.01.2004 bola k DD a DSS pričlenená organizačná jednotka – Krízové stredisko vo Svidníku. 01.09.2005 vzhľadom na nevyužitú kapacitu bolo Krízové stredisko zrušené. V tomto roku sa upravila kapacita DD a DSS na 128 klientov ( 64 v DD a 64 v DSS). V zariadení sa previedla maľba na všetkých troch poschodiach, vymenila sa podlahovina a nábytok. V mesiaci december 2007 bola dokončená rekonštrukcia spojovacej chodby medzi obytnou budovou a priestormi spoločenskej budovy. Vymenili sa vchodové dvere do budovy DD a DSS za plastové. Boli zabezpečené nové kreslá na chodbách zariadenia. Bola prevedená výmena stoličiek v jedálni a následne na izbách obyvateľov. Zrealizovali sa aj rekonštrukčné práce  sociálnych zariadení v administratívnej budove.

V roku 2009 sa DD a DSS sa premenovalo na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku. V roku 2012 sa zmenila kapacita na 118 klientov ( 30 v časti ZPS a 88 v časti DSS).

Od 1.7.2013 bol do funkcie riaditeľa ZpS a DSS vo Svidníku menovaný Mgr. Adrián LABUN. Za jeho pôsobenia sa v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb od októbra roku 2013 realizovali úpravy oddychovej zóny v areáli zariadenia. Celkovou rekonštrukciou prešlo schodisko hlavného vstupu a bola rozšírená priľahlá letná terasa. Prebehla aj celková rekonštrukcia rampy, ktorá pozostáva z dvoch rozšírených ramien, ktoré uľahčia pohyb klientom a zdravotnému personálu. Celkovou zmenou prešli taktiež chodníky ležiace v oddychovej zóne areálu. Pribudol nový chodník, ktorý spája vnútorný areál s parkoviskom. Zásadnou premenou prešiel aj hlavný prístupový chodník od vstupnej brány k hlavnému vchodu. Vytvorením jeho novej časti ho budú môcť využívať už aj handicapovaní klienti, napr. na invalidnom vozíku. Boli vybudované tri nové altánky z masívneho dreva vybavené stolmi a lavicami taktiež z masívneho dreva. Okrem oddychu poslúžia našim klientom aj pri rôznych záujmových činnostiach a aktivitách.

V roku 2014 pribudlo k službám poskytovaným v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb aj špecializované zariadenie so zameraním na Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Postupne sa zveľaďovala oddychová zóna - zrekonštruovala sa fontána, pribudli nové lavičky a nová výsadba okrasných záhonov. Dokončilo sa vonkajšie osvetlenie areálu a elektronickou modernizáciou prešli vstupné brány a vchody.

Modernizácia pokračovala aj v roku 2015, rekonštrukciou a novým vybavením boli zariadené priestory, ktoré naši klienti využívali na hlavne na rôzne terapeutické činnosti. Pribudol aj kamerový systém, ktorý zabezpečil tak potrebnú ochranu a bezpečnosť hlavne klientov. 01.10. sme  spoločne s našimi významnými hosťami z celého prešovského kraja oslávili krásne 50. výročie založenie nášho zariadenia sociálnych služieb.

1.1.2016 sa naše zariadenie sociálnych služieb premenúva na Senior dom Svida, nemení sa celková kapacita ubytovaných prijímateľov sociálnej služby a ani druhy poskytovaných služieb.

Proces prijímania do zariadenia

Proces prijímania do zariadenia sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 317/2009 Z.z., 332/2010 Z.z., 50/2012 Z.z., 185/2012 Z.z., 413/2012 Z.z., 485/2013 Z.z.)

- ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (§74, ods. 3 zákona 448/2008 o soc. službách) obci, VÚC v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe, ktorá obsahuje:

- meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba dátum narodenia, adresa pobytu,

- miesto poskytovania sociálnej služby,

- druh sociálnej služby, ktorá sa má fyzickej osobe poskytovať,

- forma sociálnej služby,

- potvrdenie o príjme a doklady majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

- deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby,

- k žiadosti o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo VÚC,

- ak má byť občan posúdený, je nutné aby si podal žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohou (lekársky nález) / viď formulár v úvode stránky/.

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN 43/2014.

Klienti Senior dom Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby a to následovne:

Stravná jednotka + režijné náklady :

Odber racionálnej stravy -  88,20 € /mesačne/
Odber diabetickej stravy -
110,10 € /mesačne/

Ubytovanie:

1-posteľová izba - 72,00 € /mesačne/
2-posteľová izba - 36,00 € /mesačne/

Upratovanie + pranie, žehlenie: - 15,00 € /mesačne/

Odkázanosť: /mesačne/

ZpS

DSS

Špecializované zariadenie

st. odkázanosti 2

48,60 €

51,60 €

 

st. odkázanosti 3

51,60 €

54,90 €

 

st. odkázanosti 4

57,90 €

60,90 €

 

st. odkázanosti 5

63,90 €

66,90 €

69,90 €

st. odkázanosti 6

69,90 €

72,90 €

76,20 €

 Celková mesačná úhrada za poskytované sociálne služby v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí od 196,54 € do 256,46 €.

Okres Svidník sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenskej republiky a Prešovského kraja. Ohraničujú ho okresy Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov.  Mesto vzniklo v roku 1944 zlúčením dvoch obcí Nižný Svidník a Vyšný Svidník. Najstaršia písomná zmienka o Svidníku je z 28.06.1355. Mesto má v súčasnosti 12 000 obyvateľov. V našom okrese je kvalitné životné prostredie, bez výraznejších zdrojov znečistenia, vhodné na turistiku, rekreáciu, oddych. Vzhľadom na geografickú polohu má okres množstvo kultúrno – historických pamiatok, ktoré sú umiestnené ako vo Vojenskom múzeu, v Múzeu ukrajinskej kultúry a v Národopisnej expozícii v prírode – skanzene, ktorý sa nachádza v areáli amfiteátra, kde sa každoročne koná najstarší folklórny festival Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik-Barwinek, kde je najväčší hraničný priechod zo Slovenskej republiky do Poľska. Popri dvoch múzeách sídli vo Svidníku aj Štátny okresný archív s cennými dokumentmi z obdobia 1918-1990, Podduklianska knižnica, ktorá ako prvá na Slovensku zrealizovala holandsko-slovenský projekt „bibliobusovej“ formy vypožičiavania knižných jednotiek.  Kultúrne hodnoty okresu zvýrazňujú skvosty ľudovej architektúry, národné kultúrne pamiatky, 11 drevených kostolíkov východného obradu zo 17. a 18. storočia. Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník československej armády na Dukle, kde sa nachádza aj vyhliadková veža s výhľadom na malebné Východné Karpaty a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s priľahlými vojnovými cintorínmi. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795, v ktorom sa nachádza galéria Dezidera Millyho a budova bývalého súdu z prelomu 19.a 20.storočia. Dominantou centra mesta je socha arm. generála L. Svobodu, jediná v strednej Európe. V meste sa nachádza prírodné kúpalisko Vodný svet s množstvom vodných atrakcií a relaxačný komplex bazénov Aquaruthenia. V blízkosti sa nachádzajú Bardejovské kúpele.

Senior Dom Svida sa nachádza v príjemnom, tichom prostredí východnej časti mesta Svidník. Areál zariadenia tvoria rozsiahle trávnaté plochy s vysadenými stromami a kvetmi, krásny park s altánkami, fontánou a množstvom lavičiek pre pohodlné a pokojné prežívanie staroby.

 

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.