foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

R 001/2012 Svidnícka tlačiareň     01.08.2012
024/2012 NOEMA s.r.o.     31.08.2012
001/2012 Maťaš Juraj - pekáreň/ 34826998     31.01.2012
002/2012 Maťaš Juraj - pekáreň/ 34826998     31.01.2012
003/2012 Maťaš Juraj - pekáreň/ 34826998     31.01.2012
004/2012 PAS Bardejov, s.r.o./ 44724322     30.03.2012
005/2012 PAS Bardejov, s.r.o./ 44724322     30.03.2012
006/2012 SORBEL/ 10665951     30.03.2012
007/2012 SORBEL/ 10665951     30.03.2012
008/2012 SORBEL/ 10665951     30.03.2012
009/2012 SORBEL/ 10665951     30.03.2012
010/2012 Ján Krajňák/ 33100217     30.03.2012
011/2012 Ján Krajňák/ 33100217     30.03.2012
012/2012 PAS Bardejov, s.r.o./ 44724322     30.03.2012
013/2012 PAS Bardejov, s.r.o./ 44724322     30.03.2012
014/2012 Ján Krajňák/ 33100217     30.03.2012
70-000051566PO2012 VVS, a.s./ 36570460     23.04.2012
015/2012 Alojz Andraščík - ALNA - A/ 17216044     30.04.2012
016/2012 Alojz Andraščík - ALNA - A/ 17216044     30.04.2012
017/2012 JOZEF DIRGA / 40808696     30.04.2012
018/2012 BYTSERVIS/ 30300720     30.04.2012
019/2012 JOZEF DIRGA / 40808696     30.04.2012
020/2012 VANDA Jaromir/ 34240381     31.05.2012
021/2012 HVOZDA Stanislav/ 34241493     31.05.2012
022/2012 VOSPOL s.r.o./ 31736564     31.05.2012
023/2012 Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN/45351651    

31.05.2012

 

Sociálna práca v zariadení

Sociálni pracovníci sú v každodennom kontakte s klientmi, poskytujú im informácie, rady, pomáhajú prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Už pred nástupom občana do zariadenia získavajú a spracúvajú informácie o jeho sociálnej situácii, zdravotných ťažkostiach, rodinných pomeroch a spoločne s občanom sa snažia nájsť čo najlepšie riešenie jeho situácie. Ak je umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb najvhodnejšou alternatívou, sociálny pracovník pokračuje v priebežnom získavaní údajov o klientovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho vytvára čo najideálnejší program, aktivity, stanovuje individuálny plán jeho osobnosti. Sociálna práca je dôležitá najmä v období adaptácie, kedy si klient zvyká na nové prostredie, nových ľudí, vtedy mu pomáhame prekonať pocit vylúčenia z aktívneho života, pocit nepotrebnosti, straty zmyslu života. Zároveň sociálni pracovníci pomáhajú klientom pri riešení ich každodenných problémov, udržujú ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.

Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre klientov.

Individuálna a skupinová práca s klientmi

Individuálna práca s klientmi je založená na individuálnom prístupe práce s každým klientom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky zisťujeme individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého klienta a na základe týchto informácií stanovujeme individuálny plán osobnosti klienta. Vždy berieme ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého klienta, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Skupinová práca s klientmi udržiava ich vzájomnú súdržnosť, podporuje schopnosť kooperácie, vzájomnej komunikácie a tolerancie rozdielnosti. Zároveň rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne napĺňa voľný čas. Naši klienti majú možnosť navštevovať skupinové stretnutia, na ktorých sa spoločne rozoberajú témy podľa vlastného výberu a záujmu, diskutuje sa o aktuálnych problémoch a spoločne sa nachádzajú možnosti riešenia. Súčasťou skupinovej práce s klientmi sú aj rôzne formy kultúrnej, záujmovej a pracovnej činnosti.

Kultúrno-záujmová činnosť

 

Jednou z foriem trávenia voľného času klientov je aj kultúrno-záujmová činnosť. Hlavným cieľom je s ohľadom na vek, postihnutie a záujmy klientov zmysluplne napĺňať a organizovať ich voľný čas.

Kultúrno-záujmová činnosť sa riadi plánom, ktorý je plánovaný na celý kalendárny rok. Plán vychádza z vlastných podmienok zariadenia. Je zameraný nielen na kultúrny život, ale aj na duchovný a zdravotný život klientov. Organizujú sa rôzne kultúrne podujatia ako Fašiangová zábava, MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianoce a pod..

Program na týchto podujatiach sa pripravuje aj v  spolupráci s materskými školami, základnými školami, umeleckou školou, speváckym súborom Svidničanka a Podduklianskou knižnicou. V zariadení je knižnica, kde si klienti môžu vypožičať knihy rôzneho žánru. Knihy v knižnici sa vďaka Podduklianskej knižnici vo Svidníku môžu pravidelne vymieňať. Na našich klientov nezabúdajú ani predstavitelia nášho mesta, ktorí prídu potešiť našich klientov pri rôznych príležitostiach pozdravom, vľúdnym slovom a naše ženy kvetom. V zariadení je aj kaplnka, v ktorej sa slúžia sväté omše rôznych vierovyznaní.

V našej organizácii sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru, aby klienti svoju jeseň života prežili v pokojnej a zmysluplnej starobe.

 

  • Úschova cenných vecí

Ø Na žiadosť klienta pri nástupe do zariadenie sa prevezmú do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti. Vedie sa samostatná evidencia uzavretých zmlúv o úschove.

  • Osobné vybavenie

Ø Šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby, sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá si ich nemôže zabezpečiť sama.

  • Záujmová činnosť

Ø Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Klienti majú možnosť bývať v jedno a dvojlôžkových izbách, ktorých súčasťou je kúpelňa, sprchovací kút a WC. V každej izbe je štandardné vybavenie – lôžko, skrine, nástenné poličky, stôl, stoličky, záclony, závesy, svietidlá. Klienti si môžu po príchode do zariadenia vybaviť izbu vlastným nábytkom s prihliadnutím na priestorové možnosti a v dvojlôžkovej izbe bez narušenia súkromia spolubývajúceho. Klienti môžu mať na izbe vlastný televízor a rádio.

Strava sa poskytuje päťkrát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Klientom – diabetikom až šesťkrát denne. Klienti sú povinní odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed. Strava je v súlade so zásadami zdravej výživy, klienti majú možnosť odoberať racionálnu stravu, neslanú, diabetickú, žlčníkovú diétu. Strava sa pripravuje na základe jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia. Jej členom je aj zástupca klientov. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na pestrosť poskytovanej stravy, t.j zabezpečenie optimálneho prívodu energie a živín vo forme bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálnych látok a vody primerane k veku a zdravotnému stavu klientov.

  • Ubytovanie

Ø Poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov.

  • Stravovanie

Ø Poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

  • Upratovanie

Ø Pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov.

  • Pranie

Ø Triedenie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

  • Žehlenie

Ø Triedenie, ukladanie, žehlenie šatstva.

  • Údržba bielizne a šatstva

Ø Oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.