foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

TÝŽDEŇ MOZGU

 

V dňoch 12. až 18. marca 2018 prebieha v našom zariadení sociálnych služieb celosvetová kampaň „Týždeň mozgu“, ktorá sa koná pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, ktorej členom je aj naša organizácia – Senior dom Svida.

Čítať ďalej: TÝŽDEŇ MOZGU    

PREDNÁŠKA O CUKROVKE A RIZIKÁCH S ŇOU SPOJENÝCH

 

Dňa 14.3.2018 sa u nás uskutočnila prednáška na tému: Diabetes mellitus /cukrovka/, ktorú viedol MUDr. Viliam Vaník. Jej cieľom bolo poukázať na prejavy ochorenia, edukáciu v stravovaní, režimové opatrenia, farmakologickú liečbu a hlavne na možné komplikácie pri výskyte tohto ochorenia. Súčasťou prezentácie bolo aj meranie krvného tlaku a hodnôt glykémie.

Čítať ďalej: PREDNÁŠKA O CUKROVKE A RIZIKÁCH S ŇOU SPOJENÝCH

Druhy poskytovanej sociálnej služby v Senior dome SVIDA:

- v zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie služby v zariadení z iných vážnych dôvodov (týranie, zneužívanie, alkoholizmus člena rodiny...),

- v domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 5. podľa prílohy č. 3 toho zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3. podľa prílohy č.3.,

- v špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je 5.podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie.

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová.

Kapacita zariadenia: v časti ZPS: 30, v časti DSS: 28, v časti ŠZ: 60.

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno registrované miesto za rok 2017 v Senior dome Svida, SNP 4, 089 01 vo Svidníku
Senior dom Svida v súlade s § 72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods.2,písm.a/ za predchádzajúci rozpočtový rok - 2017.
Druh poskytovanej sociálnej služby Forma sociálnej služby Priemerné EON na 1 reg.miesto na 1 mesiac
Špecializované zariadenie - ŠZ     Celoročná pobytová 683,37 €
Domov sociálnych služieb - DSS   Celoročná pobytová 1 117,76 €
Zariadenie pre seniorov - ZPS   Celoročná pobytová 497,77 €
         
Vo Svidníku : 28.02.2018      
Vypracoval : Mária Karneková      
         
Schválil : PhDr. Adrián Labun      
riaditeľ Senior domu Svida      

 

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.